Snelle levering met Track&Trace
Gratis verzending vanaf € 250,00
Veilig bestellen en betalen
KabelExpress

Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer:

Deltron
Tweede Dwarsdiep 7
9515PP Gasselternijveenschemond
Nederland
KvK-nummer: 59768185
BTW nummer: NL853636795B01

1          Definities
1.1       In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
-          Deltron: de gebruiker van de algemene voorwaarden,

-          niet consument: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep

-          consument: natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep

-          koper: de consument of onderneming die met leverancier een overeenkomst sluit of wenst te sluiten
            
2          Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1           Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Deltron en een koper waarop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2           De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Deltron, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3          Offertes
3.1           Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.
3.2           Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.
3.3           De door Deltron uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Deltron is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper, door hem schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 
4          Levering
4.1           Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn Hoogeveen. Wanneer er als leveringsconditie een van de 'Incoterms' is overeengekomen, zullen op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.
4.2           De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
4.3           Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
           
5          Levertijd
5.1           Door Deltron opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
5.2           Bij niet tijdige levering dient de koper Deltron derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Deltron een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
5.3           De door Deltron opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

6          Deellevering
6.1           Het is Deltron toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Deltron bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 
7          Technische eisen enz.
7.1       Indien de in Nederland geleverde zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Deltron er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.
7.2           Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

8          Monster, modellen en voorbeelden
8.1       Indien door Deltron een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechtst te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster of voorbeeld.

9          Ontbinding van de overeenkomst
9.1           Een overeenkomst tussen Deltron en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de        volgende gevallen:
9.2           -indien na het sluiten van de overeenkomst aan Deltron omstandigheden ter kennis komen die Deltron goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verlichtingen zal voldoen;
9.3           -indien Deltron de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.
9.4           In genoemde gevallen is Deltron bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Deltron schadevergoeding te vorderen.
9.5           Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Deltron  zich bij de uitvoering bij de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Deltron  bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

10     Garantie
10.1        Deltron garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende en periode van 3 maanden na levering, tenzij anders vermeld op het bij de zaken geleverde garantiebewijs.
10.2        De garantie geldt niet indien de schade of het onbruikbaar raken van de geleverd zaken een gevolg is van:
10.3        -het niet gebruiken van de zaken volgens de bij de levering verstrekte of algemeen bekende gebruiksvoorschriften;
10.4        -het gebruik van de zaken voor een ander doel dan waar ze voor bestemd zijn;
10.5        -het door de koper of door een niet door de Deltron geautoriseerde derde
10.6        wijzigen aanpassen of herstellen van de geleverd zaken.
10.7        -als het type- of serienummer van een zaak is verwijderd of gewijzigd.
10.8        Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak. kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
10.9        Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.

11     Herroepingsrecht koper (consument)
11.1        Bij overeenkomsten op afstand kan koper binnen veertien dagen na ontvangst van de gekochte zaken zonder opgaaf van redenen de overeenkomst ontbinden.
11.2        Koper kan slechts een beroep doen op het herroepingsrecht indien het product en de verpakking zich in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat bevinden.
11.3        Indien het product zich niet meer in originele en ongebruikte staat bevindt is koper aansprakelijk voor de hierdoor door Deltron geleden en te lijden schade.
11.4        Terugzending van het product kan niet eerder geschieden dan na voorafgaande aanmelding bij Deltron en geschiedt voor kosten en risico van koper.
      
12     Uitsluiting herroepingsrecht
12.1        Softwarepakketten waarvan de verzegeling is verbroken of de verpakking is geopend of zijn geïnstalleerd of geregistreerd
12.2        Geleverd maatwerk of diensten zoals het monteren van connectoren, afstemmen van antennes op specifieke frequenties, het buiten de standaard lengtes kabel leveren (standaard is 50, 100, 200 en 500m) en/of voorinstallatie van weerstations.
12.3        Producten waarvan in Europese richtlijnen, Europese verordeningen of Nederlandse wetgeving is bepaald dat hier geen herroeping wet voor geldt.

13     Eigendomsvoorbehoud en voorbehoud van auteursrechten.
13.1        Alle door Deltron geleverd zaken blijven het eigendom van Deltron totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Deltron gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
13.2        Door Deltron geleverde zaken, die krachtens lid I onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
13.3        De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige ander wijze te bezwaren.
13.4        Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Deltron dan wel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Deltron haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Deltron zich dan bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
13.5        Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Deltron zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
13.6        De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op verzoek ter inzage te geven.
13.7        Op de inhoud van alle bij de offerte of de levering van de zaak door Deltron verstrekte documenten, handleidingen, tekeningen, schema's en informatiedragers worden uitdrukkelijk het auteursrecht voorbehouden ten behoeve van DeItron zelf of degene(n) die Deltron het gebruiksrecht daarop heeft verschaft. De kosten ter voorkoming van schending van dit recht of de opheffing daarvan komen voor rekening van de consument.

14     Gebreken; klachttermijnen.
14.1        De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
14.2        of de juiste zaken zijn geleverd:
14.3        of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene;
14.4        of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
14.5        Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan Deltron te melden
14.6        Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan Deltron
14.7        Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
14.8        Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan worden geretourneerd.
        
15      Prijs/Prijsverhoging
15.1        Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen;
15.2           - In Nederlandse Valuta
15.3        - inclusief omzetbelasting (BTW)
15.4        - op basis van door Deltron gehanteerde minimum hoeveelheden
15.5        - exclusief Transportkosten
15.6        - af fabriek
15.7        Indien Deltron met de wederpartij een bepaalde partij overeenkomt, is Deltron niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Deltron kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta  en/of lonen of anderszins niet voorziene omstandigheden.
15.8        Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

16     Emballage
16.1        De koper is verplicht leenemballage binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening.       
16.2        Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en de kosten van vervanging, herstel of reiniging.
16.3        Indien de koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is de verkoper gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits de verkoper deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.

17       Betaling
17.1        Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Deltron aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
17.2        Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
17.3        In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van Deltron en de verplichtingen van de koper jegens Deltron onmiddellijk opeisbaar zijn.
17.4        Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
17.5        Door de wederpartij gedane betalingen streken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

18     Kredietbeperking
18.1        Deltron is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.

19     Incassokosten.
19.1        Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan kunnen alle gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd
over de eerste f 6.500, = 15%
19.2        over het meerdere tot f 13.000, = 10%
19.3        over het meerdere tot f 32.500, = 8%
19.4        over het meerdere tot f 130.000, = 5%
19.5        over het meerdere: 3%
19.6        Indien Deltron aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

20     Aansprakelijkheid
20.1        Deltron is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk,
20.2        Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 9 (Garantie) van deze voorwaarden.
20.3        Deltron  is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Deltron. Of haar ondergeschikten;
20.4        De aansprakelijkheid van Deltron is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Deltron in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
20.5        Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Deltron  aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Deltron. beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

21     Overmacht
21.1        Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Deltron geen invloed kan uitoefenen, doch daardoor Deltron niet in staat is haar verplichtingen na te  komen, werkstakingen in het bedrijf van Deltron daaronder begrepen.
21.2        Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Deltron opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Deltron niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd
21.3        de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
21.4        Indien Deltron bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een   afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

22     Geschillenbeslechting
22.1        De rechter in de woonplaats van Deltron is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Deltron het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens wet bevoegde rechter.
23     Toepassing recht
23.1        Op elke overeenkomst tussen Deltron en de koper is Nederlands recht van toepassing.

24     Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
24.1        Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.
 

Gratis verzending vanaf € 250,00

Kabelexpress

 

 

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Niet op voorraad

Het gewenste aantal voor “” is niet beschikbaar.